Språkbearbetning i språkprocesser: avkastning på språkligt kapital

Lingsoft-35-k.jpg

Vi skapar och konsumerar allt mer och mångsidigare innehåll. Samtidigt uppstår det språkligt – talat och skrivet – råmaterial, som kan användas för att förädla språkligt kunskapskapital till stöd för organisationens utveckling och beslutsfattande. 

Ju mer centraliserad textproduktionen är, desto mer genomtänkt behöver produktionsprocessen i ”språkfabriken” vara för att slutprodukten ska uppfylla de uppställda kvalitetskraven. Kriterier för texter kan vara innehållets tillgänglighet, begriplighet, sökbarhet, effektivitet eller interaktiva förmåga eller möjligheten att vidareförädla innehållet. Värde uppstår ur ett kundbehov. Ofta är exempelvis effektivitet eller realtid ett kriterium för produktion.

Hur kan man effektivisera processen inom översättning, innehållsproduktions eller termhantering? Hur kan stora mängder text och video analyseras automatiskt? Hur kan taligenkänning bidra till effektivare textproduktion? Hur kan artificiell intelligens sköta rutinuppgifterna i din kundtjänst eller försäljningsorganisation – om bara chatboten även kunde svenska?

Bättre med automatik

Effektivitet utesluter inte hög kvalitet. Oavsett om det handlar om att söka efter eller producera information, lönar det sig att överföra rutinuppgifter från människa till maskin. Man sänker kostnaderna och ökar trivseln i arbetet samtidigt som antalet fel som beror på den mänskliga faktorn minskar. 

Lingsoft skapar lösningar som främjar produktiviteten i din organisations språkprocesser och höjer kvaliteten med hjälp av språkteknologi och mångsidiga experttjänster. Vi hjälper dig att skapa ett språkligt kapital i din organisation – och att få det att växa.