Transkribering – från tal till text (och metatext)

transcription.jpg

Offentliga organisationer, forskningsinstitut och media producerar, tar emot och sparar allt mer ljud- och bildmaterial. Ofta måste det talade innehållet även omvandlas till text för mer ingående analys, vidarebearbetning och arkivering. 

Lingsoft transkriberar intervjuer, anteckningar, tal, telefonsamtal, möten samt inspelningar av förhör och rättegångar på effektivt sätt med resultat av hög kvalitet och med den noggrannhet som ändamålet kräver, oavsett antalet talare. Utöver transkribering av talspråk och allmänspråk erbjuder vi dessutom så kallad exakt transkribering, där man utöver talet även anger fyllnadsord (”liksom”), upprepningar (”och – och”), tvekan (”eh, så att säga”) och icke verbal kommunikation, såsom pauser, skratt och hostningar. I behandlingen av flerspråkigt innehåll erbjuder vi även skrivtolkning från ett språk till ett annat. 

I transkriberingsprocesserna använder vi även automatisk taligenkänning, som gör att inspelat tal kan omvandlas till råtext innan transkriberingen. I själva transkriberingsarbetet använder vi Lingsofts kvalitetskontroller och automatiserad annotering.